منوی سالون

نام غذا قیمت
منوی غذایی (درجه اول)
2100 افغانی
منوی غذایی (درجه دوم)
1800 افغانی
منوی غذایی (درجه سوم)
1500 افغانی
نام غذا قیمت
منوی غذایی (درجه اول)
2100 افغانی
منوی غذایی (درجه دوم)
1800 افغانی
منوی غذایی (درجه سوم)
1500 افغانی
نام غذا قیمت
منوی غذایی (درجه اول)
2100 افغانی
منوی غذایی (درجه دوم)
1800 افغانی
منوی غذایی (درجه سوم)
1500 افغانی

اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم