نام غذا قیمت
کباب برگ
500 افغانی
جوجه ترش
500 افغانی
جوجه ماستی
450 افغانی