نام نوشیدنی قیمت
شکلات داغ
200 افغانی
قهوه دیپلمات
200 افغانی
قهوه فدرال
200 افغانی