نام نوشیدنی قیمت
معجون مخصوص ارگ
200 افغانی
شیرموز مخصوص ارگ
200 افغانی
سان شاین
200 افغانی