نام غذا قیمت
پیتزا مخصوص ارگ
500 افغانی
پیتزا هواین
450 افغانی
پیتزا مارگاریتا
450 افغانی