نام غذا قیمت
قابلی مولینگ
700 افغانی
قابلی ماهیچه
550 افغانی
کیچیری دم چک
500 افغانی