نام غذا قیمت
منوی غذایی (درجه اول)
2100 افغانی
منوی غذایی (درجه دوم)
1800 افغانی
منوی غذایی (درجه سوم)
1500 افغانی